Informare/consimtamant

Informare/Consimtamant cu privire la prelucrarea    datelor cu caracter personal ale cursantului

 

Începând cu data de 25 mai 2018, este aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter   personal   și   privind   libera   circulație   a   acestor   date   („Regulamentul   general   privind   protecția datelor”/”GDPR”).

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, prelucrarea de date cu caracter personal  trebuie  să  fie  reglementată  printr-un  act  juridic  care  să  aibă  caracter  obligatoriu  pentru  părți  și  care stabilește obiectul, durata prelucrării, natura și scopul, tipul de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate, tipul prelucrărilor, durata prelucrării, destinatarii la care vor fi trimise date personale, scopul trimiterii datelor, obligațiile și drepturile părților.

În conformitate cu cerințele Regulamentului UE 679/2016 au fost stabilite următoarele:

1.  CINE SUNTEM

S.C.  D.B.C. S.R.L., în calitate de OPERATOR, cu sediul în str Libertatii, nr. 5, Dragasani, jud. Valcea, CUI: RO5189904, nr. reg. comertului :J38/1272/1993 , telefon/fax 0250810322, e-mail office@dbc93.ro

 • Pe parcursul derulării relatiei contractuale SC DBC SRL va prelucra și va transfera către terți date cu caracter personal  ale  cursanților,  urmând  că   aceste  date  să  fie  prelucrate,  datele  trebuie  protejate  conform reglementărilor
 • SC DBC SRL prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, profesie, funcție, telefon, adresa de e-mail, data și locul nașterii, cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, locul și data nașterii, numele și prenumele părinților, în vederea furnizării serviciilor de informare ,consiliere , mediere , consultanta si formare profesională.

2.  DEFINITII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • “Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

-“prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,  utilizarea,  divulgarea  prin  transmitere,  diseminarea  sau  punerea  la  dispoziție  în  orice  alt  mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3.  OBIECTUL SI SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoană vizată/cursant la SC DBC S.R.L. a datelor cu caracter personal și prelucrarea necesară executării contractului dintre părți.
 • Toate datele cu caracter personal pe care SC DBC SRL le prelucrează și le transferă pentru îndeplinirea  obiectului  Contractului,  precum  și  documentele,  informațiile,  cunoștințele,  indiferent  de  suportul  pe care  se  află  (de  exemplu,  dar  fără  a  se  limita  la:  format  fizic,  format  electronic),  la  care  părțile  au  acces  pe parcursul derulării Contractului, au caracter confidențial.
 • În situația în care nu există o obligație legală și dacă se justifică printr-un interes legitim pentru derularea activităților comerciale, SC DBC  SRL procesează   date   personale   cu   implementarea   măsurilor   de securitate necesare protecției
 • SC DBC SRL a implementat și revizuie periodic măsurile organizatorice și tehnice de securitate menite să reducă riscul accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate a datelor personale cu respectarea principiilor aplicabile securității informației.
 • Datele personale menționate mai sus sunt colectate, stocate și prelucrate în scopul:
  • prestării serviciilor de informare, consiliere , mediere, consultanta si formare profesională (ofertare, emitere certificate, administrare servicii plăți scadente);
  • îndeplinirii unor obligații legale și cerințe ANC sau ale altor autorități;
  • comunicării de cerințe privind serviciile de formare profesională;
  • trimiterii periodice  către  cursanții  săi  a  unui  newsletter  care   poate  să  cuprindă  notificări,  informări generale, solicitări de informații care sunt în strânsă legătură cu serviciile de informare ,consiliere , mediere, consultanta si formare profesională și cu date necesare în derularea contractelor încheiate între sau prin intermediul părților;
  • creării și gestionării unei baze de date informatice pe teritoriul României și al UE;
  • pentru scopurile noastre generale de afaceri, cum ar fi administrarea contului dvs. de cursant;
  • întocmirii facturilor și chitanțelor și a raportelor financiar-contabile;
  • efectuării de studii și analize statistice privind serviciile noastre;
  • îndeplinirii cerințelor legale sau de reglementare aplicabile procesului de întocmire a certificatelor;
  • de a face demersuri în vederea încheierii de contracte de formare profesională, cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unor astfel de contracte;

În  consecință,   fără  a  avea  la  dispoziție  datele  dumneavoastră  cu  caracter   personal  necesare,   SC  DBC  SRL nu va putea furniza serviciile de informare , consilere , mediere, consultanta si formare profesională solicitate sau, după caz, nu va putea executa contractul.

O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

4.  DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC  DBC  SRL va păstra datele cursantilor în baza de date în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea datelor sau până la solicitarea cursanților cu privire la ștergera datelor acestora.

În situația în care există un temei legitim de business, fără a aduce prejudicii persoanelor  vizate, SC  DBC  SRL va păstra anumite date în ce priveste colaborarea cu persoana vizată pentru a putea proteja mai bine drepturile persoanei vizate.

5.  UNDE SUNT TRANSMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Informațiile colectate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile precizate și sunt transmise următorilor destinatari:

 • instituții ale statului, în cazul în care există un interes legitim;
 • terți implicați în procesul de furnizare a serviciilo

6.  OBLIGATIILE SI DREPTURILE PRESTATORULUI

 • În vederea derulării Contractului, prestatorul este pe deplin responsabil de respectarea obligațiilor impuse de legislația incidentă cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și, începând cu data de 25 mai 2018, respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor

În cazul în care vor rămâne valabile, se vor aplica în continuare prevederile Ordinului nr. 52/2002, privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și prevederile Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 • SC DBC SRL va lua toate măsurile necesare împotriva utilizării, reproducerii, divulgării, transferării, dezvăluirii sau publicării neautorizate a Datelor cu Caracter Personal colectate de la cursant și va folosi Datele cu Caracter Personal pentru realizarea relațiilor reciproce de afaceri în scopul îndeplinirii obiectului Contractului.

6.3. SC  DBC  SRL declară și garantează că personalul propriu a fost informat cu privire la drepturile și obligațiile pe are le are în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

 • Obligațiile SC DBC SRL cu privire la prelucrarea datelor cu character  personal:
  • în calitatea de operator de date cu caracter personal, se obligă să ofere suficiente garanții în ceea ce privește măsurile  de  securitate  tehnice  și  organizatorice  referitoare  la  operațiunile  de  prelucrare  a   datelor  cu caracter personal și să respecte normele de securitate, astfel încât prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanelor  vizate  să  întrunească  cerințele  prevăzute  de  Regulamentul  (UE)  2016/679  și  să  asigure  protecția drepturilor persoanei vizate, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Regulament;
  • personalul SC DBC  SRL care efectuează operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi stabilit pe baza principiului nevoii de a cunoaște. În acest sens, se permite accesul la Datele cu Caracter Personal numai pentru angajații sau funcționarii care au nevoie să le cunoască;
  • SC DBC  SRL este pe deplin responsabilă în ceea ce privește instruirea personalului propriu cu privire la obligațiile prevăzute în prezentul document și în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016;
  • SC DBC  SRL se asigură că în cazul încetării, din orice motiv, a relației de colaborare cu personalul propriu,  toate  și  oricare  abilități  informatice  acordate  personalului  vor  fi  șterse,  iar  datele  cu  caracter personal primite de la client vor rămâne în deplină siguranță;
 • SC DBC SRL se obligă  să prelucreze  datele  cu  caracter  personal cu  bună-credință și  să stocheze datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior
 • SC DBC SRL păstrează  o  evidență  a  activităților  de  prelucrare  desfășurate  în  vederea  ofertării  și furnizării serviciilor de formare profesională, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2), (3) și (4) din
 • SC DBC SRL se obligă:
  1. să utilizeze datele cu caracter personal numai în scopul ofertării, furnizării serviciilor de informare, consiliere, mediere , consultanta si formare profesională pentru care persoana vizată a comunicat datele, informării sau, după caz, date necesare pentru derularea  Contractului,  cu  excepția  situației  în  care  persoana  vizată  și-a  dat  acordul  pentru folosirea datelor și pentru alte scopuri;
  2. să nu divulge datele cu caracter personal la care au acces, că urmare a unei vulnerabilități a sistemelor informatice;
  3. în cazul în care SC DBC  SRL constată un incident de securitate în sistemul de transmitere și prelucrare a datelor cu caracter personal în ceea ce privește securitatea sistemelor informatice, precum și orice incident referitor la o posibilă utilizare sau întrebuințare greșită/necorespunzătoare a acestora, de natură a avea un impact asupra datelor personale furnizate de persoană vizată, SC  DBC  SRL se obligă să raporteze orice astfel de incident de securitate constatat; în cel mult 72 de ore de la data încălcării, SC  DBC  SRL va transmite către persoana vizată un Raport care va cuprinde cel puțin elementele din art. 33 alin. (3) din Regulament. Perioada de răspuns poate crește peste 72 de ore în cazul în care analiza incidentului impune mărirea acestei perioade;
  4. în mod  special,  SC  DBC  SRL are  obligăția  de  a  transmite  propuneri  referitoare  la   remedierea incidentelor constatate. În cazul unui incident de securitate, SC  DBC  SRL trebuie să îndeplinească procedura prevăzută la art. 33 din GDPR, respectiv notificarea Autorității de Supraveghere;
  5. să ofere  asistență,  prin  măsuri  tehnice  și  organizatorice  adecvate,  pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor rezultând din Regulament;
  6. să nu trimită în mod neautorizat sau în afară obiectului Contractului documente sau fișiere ce conțin Date cu Caracter Personal primite de la client, care pot prejudicia persoana vizată;
  7. să asigure persoanelor vizate dreptul la portabilitatea datelor, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
  8. să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea oricăror date și în special a celor cu caracter personal primite, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
  9. să prezinte  persoanei  vizate,  la  cererea  expresă,  suficiente  garanții  în  ceea  ce  privește  măsurile  de securitate tehnice și organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate. În acest sens, va transmite către partea solicitantă un raport cu măsurile pe care le are implementate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
  10. să respecte norme suplimentare privind procesarea datelor cu caracter personal, fără a aduce atingere prevederilor Ordinului  n  52/2002  și  fără  intenția  de  a  anula  răspunderea  civilă  a  părților  pentru nerespectarea acestor prevederi.

7.  OBLIGATIILE SI DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Având în vedere faptul că datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate vor fi prelucrate de către SC DBC SRL pentru încheierea de contracte de formare profesională, sunt colectate prin intermediul persoanei vizate, acesta se obligă să obțină acordul persoanelor vizate privind transmiterea și prelucrarea datelor sale personale de către SC  DBC
 • În cazul în care cursantul nu este de acord ca datele lui să fie prelucrate de SC DBC SRL, persoana vizată  va  anunță  SC  DBC   SRL  pentru  analiză  și  decizie.  De  asemenea,  în  cazul  în  care,  pe  parcursul derulării  colaborării,  persoana  vizată își retrage  acordul  de  prelucrare  a datelor,  persoana vizată va  anunța, în maxim 72 de ore, SC  DBC  SRL în vederea luării tuturor măsurilor.
 • Persoana vizată declara și garantează că a fost informat cu privire la drepturile și obligățiile pe are le are în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
 • Persoana vizată înțelege  că,  pentru  derularea  contractului,  Datele  cu  Caracter  Personal  prelucrate  de  SC  DBC  SRL pot fi transferate către alți destinatari, autorități publice (de exemplu, dar fără a se limita la: autoritățile  de  aplicare  a  legii  și  de  înfăptuire  a  justiției  în  baza  unei  solicitări  oficiale),  împuterniciții  și/sau colaboratorii părții în cauză.

8.  DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată:

 • are dreptul de a se retrage oricând acest consimțământ;
 • are dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care SC DBC  SRL le deține;
 • are dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • are dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a se opune anumitor prelucrări de date personale, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau SC DBC  SRL nu poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date;
 • are dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor personale în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate;
 • are dreptul de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal furnizate;
 • are dreptul să i se ofere un raport privind informațiile personale pe care le deținem, care să conțină:
 • sursa informațiilo personale;
 • scopurile și metodele de prelucrare;
 • identitatea operatorului de date;
 • entitățile sau categoriile de entități cărora le pot fi transferate informațiile personale.
 • Să solicite încetarea procesării informațiilor sale personale, integral sau parțial, în orice scop, cu excepția cazului în care este legal să facem acest lucru fără consimțământ;
 • are dreptul să modifice modul în care va fi contat;
 • are dreptul să corecteze erorile din informațiile sale personale;
 • are dreptul    să      actualizeze     informațiile    sale      personale     în     funcție      de     necesități.

9.  DISPOZITII FINALE

Informațiile personale colectate nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel prevăzut mai sus în  acest document. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate și manuale.

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului act devin invalide, ilegale sau neaplicabile în orice fel, validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea prevederilor rămase în acesta nu vor fi afectate sau primejduite. Cu toate  acestea,  părțile  sunt  de  acord  să  depună  toate  diligențele  necesare  pentru  a  atinge  scopul  prevederilor invalide prin intermediul unor noi prevederi valide din punct de vedere legal

Pentru exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată se poate adresa către SC  DBC  SRL prin poștă, telefonic, prin fax sau email. Datele de contact sunt disponibile pe site-ul www.dbc93.ro

10.  CUM SA INAINTATI O SESIZARE

Dacă  doriți  să ne  contactați în  legătură cu  oricare  dintre  drepturile  dvs.  sau  să faceți  o  sesizare în  legatură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, va rugăm să contactați echipa noastra sau trimiteți-ne un e-mail folosind datele de contact de pe site-ul nostru, www.dbc93.ro.

Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele  de  contact  se  găsesc  la  adresa www.dataprotection.ro.

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.dbc93.ro.

Comments are closed.